ВИОМ
сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза

БНР

 

 

Каква ще бъде операцията зависи от вида на тумора и неговото разпространение.

При високо диференцирани карциноми ( папиларен или фоликуларен ) по - малки от 1см в диаметър не винаги е необходимо отстраняването на цялата щитовидна жлеза.

Ако туморът е по - голям или съществува съмнение, че са засегнати другия лоб или съседните лимфни възли се отстранява цялата щитовидна жлеза и съседните и лимфни възли. При медуларният и анапластичният карцином също е необходимо отстраняването на цялата щитовидна жлеза - тиреодоктомия.

При папиларния и медуларния карцином често са засегнати лимфните възли в областта на врата от страната на болния лоб, понякога от двете страни или в горната част на гръдния кош. Тогава се предприема отстраняване на цялата лимфна и мастна тъкан и прилежащите и лимфни възли в засегнатата част на шията, по същия начин и в горната част на гръдния кош. При необходимост от радикално отстраняване на лимфни възли в горната част на гръдния кош е необходимо отварянето му ( стернотомия ).

Минимално - инвазивна отворена тиреоидна хирургия / МИОТ /

Минимално - инвазивните техники определят по - малък травматизъм за болния, с по - малка честота на усложнения, което осигурява по - бързото възстановяване и прави максимално кратък постоперативния престой. Методиката е широко разпространена в повечето специализирани центрове по Ендокринна Хирургия, както в България, така и в Европа, САЩ и Япония.

Техниката е подобна, като тази на конвенционалната хирургия и не изисква специално скъпоструващо оборудване. Операцията се извършва през разрез с големина 20 - 30мм. Използват се задължително увеличителни микроскопски очила и биполярна коагулация. Работи се с малки конвенционални инструменти. Bruno Niederle през 1998 г във Виена прилага за първи път минимално - инвазивната отворена паратиреоидектомия, използвайки увеличителни микроскопски очила, при същата големина на разреза.

Индикациите за МИОТ са по - разширени и методът може да се прилага при:

 

  • Нодозна еутиреоидна струма с едностранен или двустранни нодули с ехографски диаметър ? 4. 0cm;
  • Нодозна базедовифицирана струма от IB или II степен, с обем на жлезата < 40мл.
  • Базедова болест с гуша от I степен.
  • Карцином на щитовидната жлеза - с ехографски диаметър ? 2. 0cm ( pT1 ), когато не се налага извършването на латерална лимфна дисекция. Дисекцията на централния лимфен компартмент е възможна при МИОТ, като от съществено значение е опита на хирурга.Като контраиндикации се приемат тиреоиден карцином със съмнение за метастазиране в латералния шиен лимфен басейн и предходна тиреоидна резекция.

Минимално инвазивна видео - асистирана тиреоидна хирургия / МИВАТ /

          Употребата на ендоскоп позволява на хирурга да извърши намесата през малка кожна инцизия. Основната цел и на двата варианта е да предложат по - добри козметични резултати в сравнение с конвенционалната хирургия. Изхождайки от това, че повечето пациенти са млади жени, козметичния резултат е от изключителна важност особено в тази част на шията, която се вижда.

Индикации за МИВАТ са:

 

  • Нодозна струма с обем < 25 - 30мл, с възел с диаметър ? 30mm;
  • Базедова болест с обем на жлезата < 20мл.
  • Фоликуларни тумори - „low - grade”
  • „Low - risk” папиларен карцином на щитовидната жлеза - с ехографски диаметър ? 1. 0cm ( pT1а ), когато не се налага извършването на латерална лимфна дисекцияAбсолютни контраиндикации са предходна тиреоидна резекция, локално инвазирал тиреоиден карцином, лимфни метастази в шията.

Относителни контраиндикации са перкутанно облъчване и тиреоидит.

Предоперативно при всички пациенти е необходимо провеждането на стандартните параклинични изследвания, FT4, TSH, серумен Ca и ехография на щитовидната жлеза.

Предоперативно информирано съгласие относно метода на МИОТ е задължително за всеки пациент.